Apie mus

 

APIE DRAUGIJĄ

1965 m. lapkričio 3 dieną  buvo  įkurta Lietuvos entomologų draugija. Iniciatyvinę grupę sudarė:  dr. P. Zajančkauskas, prof. S. Pileckis, prof. R. Kazlauskas, prof. V. Valenta, prof. T.  Ivanauskas. Buvo išrinkta draugijos Taryba iš 13 narių (prof. I. Eitminavičiūtė, prof. T.  Ivanauskas, dr. B. Kadytė, prof. S. Pileckis, prof. R. Kazlauskas, B. Kiela, prof. St. Mastauskis, doc. S. Molis, doc. P. Rakauskas, dr. D. Šemetulskis, prof. V. Valenta, dr. P. Zajančkauskas, dr. Z. Žvetytė-Kulvietienė), Revizijos komisija iš 2 asmenų (prof. A. Skirkevičius ir dr. V. Slauta). Pirmuoju draugijos pirmininku išrinktas dr. P. Zajančkauskas, pirmininko pavaduotojais - prof. S. Pileckis ir prof. R. Kazlauskas, mokslinis sekretorius - prof. V. Valenta, iždininkas - dr. D. Šemetulskis. Draugijos įkūrimo pradžioje buvo 38 nariai. Dr. P. Zajančkauskas vadovavo draugijai 30 metų, t.y. nuo 1965 m. iki 1995 m. 

1991 m. liepos 1 d. Lietuvos entomologų draugijos įstatai įregistruoti atkurtos Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje; nuo tada draugija tapo nuo nieko nepriklausoma.

1995 m. kovo 30 d. įvykusiame narių suvažiavime draugijos prezidentu išrinktas prof. A. Skirkevičius. Valdybą sudarė 9 nariai: prof. A. Skirkevičius, habil.dr. V. Jonaitis, doc. A. Žiogas, dr. G. Vaitkevičienė, dr. I. Bartninkaitė, prof. R. Puplesis, habil.dr. J. Šurkus, prof. V. Valenta, dr. P.Zajančkauskas. 

Nuo 1982 iki 1995 m. Entomologų draugija kartu su MA Zoologijos ir parazitologijos institutu (vėliau Ekologijos institutu) leido tęstinį straipsnių rinkinį "Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys. Pranešimai ir aprašymai". Išleista 14 tomų. Nuo 1970 iki 1994 m. leistas tęstinis leidinys"Acta entomologica Lituanica".  Išleista 12 tomų. Nuo 1994 m. kartu su kitais zoologiniais leidiniais įtrauktas į "Acta Zoologica Lituanica". 

2001 m. gruodžio 11 d. Entomologų draugijos suvažiavime prezidentu išrinktas D. Dapkus, viceprezidentais - habil.dr. V. Jonaitis ir doc.dr. A. Žiogas.  Į valdybą įtraukti: D. Dapkus, habil.dr. V. Jonaitis, doc.dr. A. Žiogas, dr. V. Tamutis, dr. J. Turčinavičienė, doc. habil.dr. R. Rakauskas, dr. E. Budrys, dr. V. Rėlys, R. Bernotienė. Iždininke išrinkta  dr. J. Turčinavičienė, sekretore - R. Bernotienė. Revizijos komisija: dr. M. Žygutienė, H. Ostrauskas, J. Rimšaitė.  

2006 m. draugijos suvažiavime prezidentu perrinktas dr. D. Dapkus, viceprezidentais išrinkti R. Ferenca ir A. Petrašiūnas. Į valdybą įtraukti: D. Dapkus, dr. V. Tamutis, doc. dr. J. Turčinavičienė, doc. dr. E. Budrys, dr. R. Bernotienė, G. Švitra, dr. G. Skujienė, R. Ferenca ir A. Petrašiūnas. Iždininke perrinkta doc. dr. J. Turčinavičienė, sektretore - dr. R. Bernotienė.

2011 m. draugijos suvažiavime prezidentu išrinktas dr. A. Petrašiūnas, viceprezidentais - dr. D. Dapkus ir dr. V. Tamutis. Į valdybą taip pat įtraukti: dr. E. Budrys, G. Švitra, V. Uselis ir A. Rocienė. Iždininke išrinkta dr. R. Bernotienė, moksline sektretore - dr. M. Biteniekytė.

2016 m. gruodžio 3 dieną draugijos suvažiavime prezidentu perrinktas dr. A.Petrašiūnas. Draugijos valdybos nariais išrinkti dr. Dalius Dapkus, dr. Grita Skujienė, Vytautas Uselis, Giedrius Švitra. Iždininke perrinkta dr. R. Bernotienė, moksline sektretore - dr. S. Orlovskytė.

2021 m. gruodžio 11 dieną draugijos suvažiavime prezidentu perrinktas dr. A.Petrašiūnas. Draugijos valdybos nariais išrinkti dr. Dalius Dapkus, dr. Ingrida Šatkauskienė, Giedrius Markevičius, Mantas Adomaitis. Iždininke perrinkta dr. R. Bernotienė, moksline sektretore išrinkta Radvilė Markevičiūtė.

 

     Lietuvos entomologų draugija yra savarankiška, savanoriška mokslinė - visuomeninė organizacija. Jos tikslas yra apjungti mūsų šalyje dirbančius entomologus, kelti jų kūrybinę iniciatyvą sprendžiant teorinius ir praktinius mokslo uždavinius, propaguoti entomologijos pasiekimus visuomenėje. 

    Šiems tikslams pasiekti Draugija skelbia savo uždavinius:

    * ugdyti Draugijos narių profesionalumą, kūrybinę iniciatyvą ;
    * teikti paramą diegiant narių mokslinio darbo rezultatus;
    * propaguoti naujus entomologijos pasiekimus;
    * rūpintis entomologijos ir su ja susijusių mokslų dëstymu Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Lietuvos entomologų draugija vykdo entomologinius tyrimus, rengia entomologų renginius, organizuoja mokslines - pažintines išvykas, parodas, leidžia savo leidinius, organizuoja jaunųjų entomologų ir kitas mokyklas.  

 

VEIKLOS IR FINANSINĖS ATASKAITOS

(pdf byla)

(pdf byla)

(pdf byla)

(pdf byla)

(pdf byla)

 (pdf byla)

(pdf byla)

 

Free Joomla! templates by Engine Templates